SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

I. Informacje ogólne

Od 4 maja 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, która będzie trwała do: – 29 maja 2020 r. do godz. 15.00 – do oddziałów ogólnodostępnych oraz do oddziałów integracyjnych dla kandydata bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

– 21 maja 2020 r. do godz. 15.00 – do oddziałów integracyjnych dla kandydatów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź oraz Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:

lodz.elemento.pl

I. Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww.

dokumentu do szkoły obwodowej.

 

2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

– WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

Wszystkie informacje potrzebne do zapisania dziecka do szkoły wraz z filmami instruktażowymi znajdują się pod następującym adresem:  https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/