SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61

im. świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi
 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Szkoły Podstawowej nr 61 im. Świętego Franciszka z Asyżu
w Łodzi.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 61 w Łodzi,
z którą można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu: 42 659 00 10

– pisząc na adres: ul. Okólna 183 91-520 Łódź

– mailując na adres e-mail: kontakt@sp61.elodz.edu.pl

Inspektorem ochrony danych jest pani Monika Słupecka, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail: rodo@cuwo.lodz.pl

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Świętego Franciszka z Asyżu przetwarza dane osobowe uczniów ,
ich rodziców lub opiekunów prawnych. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Szkoła Podstawowa nr 61 przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób,
z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożona przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania) oraz podmioty realizujące zadania w imieniu administratora (np. firma informatyczna).

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane  zostały zebrane.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych (iodo@sp61.elodz.edu.pl)..

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć
w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania sią ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.